Financieel nieuws

<<

Beste ondernemer, 

Namens Tenzing Accountants hierbij een update met betrekking tot maatregelen die door de overheid getroffen zijn in verband met het coronavirus. Mogelijk zullen deze maatregelen in de nabije toekomst worden aangepast, verfijnt en/of nader uitgewerkt. Dat zal mede afhangen van de ontwikkelingen in deze crisis en de tijdsduur van de genomen maatregelen.

De belangrijkste maatregelen zijn:

1.     Uitstel van betaling voor nog verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting;

2. Het (onder voorwaarden) aanvragen van arbeidstijdsverkorting;

3. Uitbreiding en aanpassing van de Borgstellingsregeling MKB;

4. Een uitkering voor ondernemers in getroffen sectoren;

5. Een tijdelijke regeling voor inkomensondersteuning voor ZZP’ers.

Ad. 1 Uitstel van betaling voor belastingen

Let op dat u pas uitstel van betaling kan aanvragen nadat u een aanslag hebt ontvangen. Indien u reeds uitstel van betaling heeft verzocht voordat een aanslag was opgelegd, adviseren wij u nogmaals uitstel te verzoeken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bestuurders van een onderneming, stichting of vereniging moeten binnen 14 dagen nadat de verschuldigde belasting betaald had moeten worden ook een zogenaamde “melding betalingsonmacht” doen. Omdat voor niet betaalde bedragen normaliter pas na meer dan 14 dagen een aanslag wordt opgelegd, zult u in de meeste gevallen dus eerder betalingsonmacht moeten melden dan uitstel van betaling aanvragen. Het formulier voor het melden van betalingsonmacht vindt u in onderstaande link.

Belastingdienst uitstel van betaling

Belastingdienst melding betalingsonmacht

Ad. 2 Arbeidstijdverkorting

Deze maatregel is gewijzigd in de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, deze is al vervallen. De regeling kan met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020 worden aangevraagd. Het streven van het UWV is dat de aanvragen vanaf 6 april 2020 kunnen worden ingediend. De voorwaarden voor deze tegemoetkoming zijn recentelijk bekend gemaakt: neemt u daar goed kennis van en overweeg of, en zo ja op welke wijze u het beste gebruik kunt maken van deze regeling.

UWV informatie NOW

Ad 3. Uitbreiding Borgstellingsregeling MKB

Rijksoverheid BMKB

Ad. 4 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Er zijn inmiddels meerdere sectoren toegevoegd die in aanmerking komen voor deze regeling.

Rijksoverheid TOGS

Ad. 5 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het ministerie van SZW werkt, samen met Gemeentes aan een de tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, zoals zzp’ers, te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op de bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Rijksoverheid Tozo

Maatregelen banken

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen het Coronavirus tegemoet komen. ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank en Triodos hebben samen besloten dat kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Meer informatie over de maatregelen per bank kunt u vinden via de onderstaande links:

ABN Amro
ABN-AMRO past automatisch 6 maanden (april t/m september) uitstel toe voor aflossing en voor rente. Meer informatie: www.abnamro.nl 

Rabobank
Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen van uw lening(en) aanvragen. Als klant moet u zelf (online) laten weten dat u uitstel wilt. Zie voor meer informatie: www.rabobank.nl 

ING
U kunt een (online) verzoek indienen bij de ING om de aflossing op uw lopende financiering met maximaal 6 maanden uit te stellen. Zie voor meer informatie: www.ing.nl 

Volksbank en Triodos
Voor informatie van Triodos en Volksbank verwijzen wij u naar de websites van de banken.

Vermindering voorlopige aanslagen

Omdat de genomen maatregelen mogelijk een negatief effect hebben op het resultaat over het boekjaar 2020 adviseren wij u na te gaan of de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting niet te hoog zijn vastgesteld. U kunt in dat geval verzoeken om een verlaging van deze voorlopige aanslag(en).

Voor nadere informatie of om te beoordelen welke maatregelen in uw specifieke situatie kunnen worden ingezet, kunt u te allen tijde contact op nemen met uw contactpersoon binnen Tenzing Accountants. Wij helpen u vanzelfsprekend ook graag met het doen van de betreffende aanvragen.

Tenzing Accountants
Obrechtstraat 10, 5344 AT Oss
0412 641 110