Privacy Policy

Ondernemersvereniging Herpen / Overlangel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden:
Persoonsgegevens van leden worden door Ondernemersvereniging Herpen / Overlangel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinde en communicatie over bijeenkomsten en/of uitnodigingen. Hiervoor vragen wij om de volgende gegevens:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Bedrijfsnaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer + mobiel nummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Website;

- Geslacht

Informeren activiteiten:
Ondernemersvereniging Herpen / Overlangel zal u op de hoogte houden van nieuws en activiteiten via alle gangbare media, bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, Social Media of Whatsapp. 

Verstrekking aan derden:
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn:
Bij opzeggen van uw lidmaatschap moeten wij de fiscale bewaarplicht van zeven jaar hanteren. 

Beveiliging:
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Alleen als Ondernemersvereniging Herpen / Overlangel hiervoor wettelijk verplicht wordt gesteld, zullen wij gegevens delen met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten. 

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en/of correctie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden of voor marketingdoeleinden gebruikt tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Website: 
Uw bedrijfsgegevens worden op de website www.herpenonline.nl geplaatst tenzij u schriftelijk aangeeft dit niet te willen. 

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

Ondernemersvereniging OVHO
Erfdijk 1a
5373 KV Herpen 
ovho@herpenonline.nl