Openbare vergadering Dorpsraad Herpen

<<
 1. De Dorpsraad Herpen vergadert op dinsdag 20 november, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis 't Slotje en nodigt u hier graag voor uit. 

  We hopen dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, dit is voor velen van ons belangrijk.

  Iedereen is welkom!

   Agenda

  1. Opening en welkom.

  2. Vaststellen verslag openbare vergadering dinsdag 18 sept. 2018.

  3. Mededelingen.

  - Korte uiteenzetting van alle lopende zaken

  - Woningbouw

  - Ingekomen en uitgaande stukken

  4. Presentatie Maashorst:

  door het programmabureau wordt een algemene presentatie gegeven met beeldmateriaal,

  een mondelinge toelichting door Dhr. Geert Versteijlen, voorzitter van de Stichting Maashorst in

  uitvoering.

  De hoofdlijnen van deze presentatie zijn

  1) natuurontwikkeling enerzijds en

  2) recreatie en toerisme/economie anderzijds.

  Aan de orde komen samenwerking eigenaren, huidige stand van zaken, toekomstige

  ontwikkelingen, beheer, economische ontwikkelingen.

  Dus ook; hoe gaat bosgebied Herperduin beheerd worden, waar komen de grote grazers en

  wanneer, wat t.a.v. recreatieve ontwikkelingen etc.

  Men prefereert een interactieve bijeenkomst, dus er is alle gelegenheid tot het stellen van

  vragen vanuit de zaal.

  5. Subsidieaanvragen.

  6. Rondvraag.

  7. Sluiting.